Intersonic Oy
Myynti- ja toimitusehdot

1.
Soveltamisala
Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Intersonic Oy (Y-2918589-7, ”Myyjä”) ja sen asiakkaan välisessä kauppasuhteessa.
Ilman eri sopimusta ei ostajan tilauksessa mainitsemia ehtoja sovelleta.
Nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot eivät syrjäytä yksittäisiä sopimusehtoja, joista osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet kirjallisessa kauppasopimuksessa.
Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä myyntiehtoja.
Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassaolevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Myyjän kotisivuilta.

2
Asiakastiedot ja tietosuoja
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä y-tunnuksen, postiosoitteen puhelinnumeron tai -numerot ja tarvittaessa poikkeavan laskutusosoitteen.
Asiakkaan tiedot on tallennettu Myyjän asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Myyjällä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointi) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.
Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä Myyjän verkkosivuilla. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Myyjän palvelukeskukseen. Yhteydenotto on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuna osoitteeseen: Intersonic Oy, Olarinluoma 12, 02200 Espoo.
Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

3
Hinnat
Hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%) ja ovat ilman pakkaus- ja lähetyskuluja myyjän tiloissa Espoossa.
Verkkokaupassa arvonlisäverollinen hinta näytetään erikseen.
Jos tuotteen hinnassa on selvä hintavirhe, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, mikäli voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.
Myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
Myyjä pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

4
Maksuehdot
Tiliasiakkaiden maksuehto määräytyy erillisen sopimuksen mukaisesti. Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti. Muille kuin tiliasiakkaille toimitukset tapahtuvat pankki-, luottokortti-, ennakkomaksua vastaan tai jälkivaatimuksella.
Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun myyjä on saanut maksun toimittamistaan tuotteista.

5
Toimitusehdot
Tuotteet ovat vapaasti varastossamme. Rahdin ja toimituskulut maksaa ostaja. Tilaukset toimitetaan sopimuksen mukaan. Mahdollinen osatoimitus on sovittava erikseen.
Toimitusaika on sovittava tilaus- tai toimituskohtaisesti.
Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossa ja varattuina tilaukseen.
Myyjä ei ole velvollinen ilman eri sopimusta varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy myyjästä riippumattomista syistä. Osa tai jälkitoimituksen toimituskulut veloitetaan normaalisti.
Tilauksen vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan lähetyksen ja reklamoimaan mahdollisista toimitusvirheistä myyjälle viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 vrk:n kuluttua toimituksesta.
Vahingonvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitusehdon mukaisesti luovutettu rahdinkuljettajalle tai ostajalle. Tilauksen vastaanottajan on tehtävä reklamaatio kuljetusvahingoista ja puutteista viipymättä rahdinkuljettajalle.

6
Toimituskulut
Käsittely- ja toimituskulut veloitetaan painoon tai tilavuuteen perustuen, kuitenkin vähintään 20 euroa (alv 0%). Pientoimituslisä 10 euroa (alv 0%) peritään, jos tilauksen arvo on alle 170 euroa (alv 0%).
Verkkokaupassa toimituskulu eritellään tilauksen yhteydessä.

7
Takuu
Tuotteeseen sovelletaan valmistajan tuotteesta antamaa takuuta. Takuuaika on enintään valmistajan myöntämän takuuajan pituinen.
Takuu ei kata virheitä, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, kuljetusvaurioista tai virheellisestä käytöstä, ylläpidosta tai varastoinnista taikka muista seikoista, joihin myyjä ei voi välittömästi vaikuttaa.
Takuun voimassaolo edellyttää, että tuotteen käytössä ja asennuksessa on noudatettu annettuja ohjeita ja voimassa olevia säännöksiä. Kaikista virheistä on ilmoitettava myyjälle heti virheen havaitsemisen jälkeen ja joka tapauksessa takuuajan kuluessa.
Myyjän vastuu virheistä rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen kohtuullisessa ajassa myyjän tiloissa. Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa laitetta takuuhuollon ajaksi. Myyjän vastuu ei ulotu paikan päällä tapahtuvaan työhön eikä mihinkään muihin osiin, komponentteihin tai järjestelmiin kuin itse virheelliseen osaan. Ostaja vastaa aina kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä tai kuljettamisesta myyjälle tai myyjältä.
Myyjä ei anna, eikä myyjällä ole mitään muita tuotteiden ominaisuuksiin tai virheisiin liittyviä sitoumuksia, takuita tai vastuita kuin ne, jotka on nimenomaisesti edellä todettu. Myyjä ei siten vastaa esimerkiksi tuotteiden yleisestä käyttökelpoisuudesta eikä niiden soveltuvuudesta johonkin yleiseen tai erityiseen käyttötarkoitukseen.
Takuuvaatimukseen on liitettävä vikaselvitys, tieto ostopäivästä ja kopio laskusta.
Takuuehtojen ulkopuolisesta tarkastuksesta veloitetaan erikseen.

8
Reklamaatiot
Reklamaatiot on aina tehtävä kirjallisesti myyjälle. Tuotetta ei saa palauttaa ilman myyjän kirjallista vahvistusta, johon palautuslähetyksessä on viitattava. Tällöin tuote on palautettava käyttämättömänä ja alkuperäispakkauksessaan kaikkine varusteineen. Sovituista varastotuotteiden peruutuksista hyvitetään enintään 80%. Tuotteita, jotka myyjä on hankkinut yksinomaan ostajaa varten, ei voi palauttaa.
Palautuksen rahdin maksaa ostaja. Palautukseen on liitettävä myyjän kirjallinen suostumus ja lähete tai kopio laskusta.

9
Vastuu viivästyksistä
Myyjän vastuu viivästyksestä rajoittuu ostajan todelliseen vahinkoon ja on joka tapauksessa enintään 0,5 % viikossa toimituksen viivästyneeseen osaan kohdistuvasta kauppahinnasta ja yhteensä enintään 5 % kyseisestä hinnasta. Viikolla tarkoitetaan tässä peräkkäisiä seitsemän päivän ajanjaksoja myyjän kirjallisesti vahvistamasta kyseisen osan toimitusajasta alkaen.
Jos viivästys on kestänyt yli kolme kuukautta, ostajalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyneeltä osalta. Tämän purkuoikeuden ja edellä määritellyn vahingonkorvausoikeuden lisäksi ostajalla ei ole muita oikeuksia, eikä myyjällä ole muuta vastuuta, tuotteiden toimitusten viivästymisen tai toimittamatta jäämisen perusteella.

10
Aineettomat oikeudet
Kaikki tuotteisiin liittyvät tai myyjän käyttämät tai toimittamat rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, kauppanimet, patentit, mallit, piirustukset, suunnitelmat ja muut aineettomat ja teollisoikeudet ovat yksin myyjän tai sen lisenssiantajien omaisuutta, eikä ostaja tai kukaan muukaan saa käyttää, levittää, lisensioida, julkistaa tai rekisteröidä niitä ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Ostaja ei saa käyttää eikä ilmaista mitään tuotteisiin liittyviä myyjän liikesalaisuuksia tai tietotaitoa.

11
Ylivoimainen este
Myyjä ei vastaa mistään sopimusrikkomuksesta tai -häiriöstä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muista seikoista, joihin myyjä ei voi välittömästi vaikuttaa, kuten myyjään tai alihankkijaan vaikuttavista työtaisteluista, mellakoista, tulipaloista, sodista, kauppasaarroista, työvoima-, raaka-aine-, energia- tai kuljetusvälinepulasta, luonnonvoimien aiheuttamista esteistä tai viivästyksistä tai seikoista, jotka johtuvat laeista, säädöksistä tai viranomaisten määräyksistä tai toimenpiteistä.

12
Yleiset vastuunrajoitukset
Myyjän mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina siihen rahamäärään, jonka ostaja on maksanut tuotteesta, johon kyseinen vahinko liittyy. Myyjä ei missään tapauksessa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä voitosta, sopimuksen tai käyttöhyödyn menetyksestä, esinevahingosta tai vastuista kolmansia osapuolia kohtaan, eikä kateostoista.
Myyjä vastaa henkilö- ja esinevahingoista (tuotevastuu) vain, jos vahingon osoitetaan aiheutuneen myyjän törkeästä huolimattomuudesta. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa myyjällä on tuotevastuulain 5 §:n mukaisesti vahingonkorvausvelvollisuus ja joissa myyjän vastuu siten määräytyy tuotevastuulain mukaan.
Kanne myyjää vastaan on nostettava vuoden kuluessa sen perusteen syntymisestä ja joka tapauksessa viimeistään kolmen vuoden kuluessa tuotteiden toimituksesta.

13
Maksukyvyttömyys
Myyjällä on oikeus purkaa heti kaikki täyttämättä olevat kauppasopimukset, jos ostaja joutuu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, tekee akordin velkojiensa kanssa taikka joutuu selvitystilaan tai saneeraukseen. Näissä tapauksissa toimitettujen tuotteiden ja palvelujen hinnat erääntyvät heti maksettaviksi.

14
Sovellettava laki
Näihin yleisiin myyntiehtoihin ja kaikkiin kauppasopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

15
Oikeuspaikka
Kaikki näihin yleisiin myyntiehtoihin ja kauppasopimuksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Kesäkuu 2020